Свастя - народний оберіг

Свастя - народний оберіг


У фольклорі України збереглася пам'ять про найдревніших Богів астрального культу. Одним з них був Сварог - верховний слов'янський Бог неба, Сонця і Вогню, Творець світу. Рухоме Сонце на русі зображалося свастикою, а без однієї гілки було знаком вогню - триквестера. "Універсальний закон руху Всесвіту" - нескінченний циклічний колобіг Сонця, Космосу, Життя - символізувала свастика у різних варіантах. Це один з найдавніших символів нашої культури, який називали сваргою або свастям. Він передає уявлення про сонце, яке переходить по небу протягом дня, з'являючись (народжуючись) ранком і виходячи (помираючи) ввечері, щоб завтра знову відродитись…

Існує два різновиди свасті, які разом утворюють цілісність:

- Свастя з обертанням ПРОТИ ГОДИННИКОВОЇ стрілки - це обороняюча сварга, символ стабілізації, зцілення, охорони, сакральний арійський оберіг, що приносить щастя, на статуях древніх богинь вона зображувалася внизу живота, оберігаючи плід. Такі свасті зображали на писанках, ритуальних короваях, у вишивці, на посуді, будинках.

- Свастя з обертанням ЗА ГОДИННИКОВОЮ стрілкою – це атакуюча сварга, символ чоловічого начал, експансія, пошук, відкриття чогось нового — і у фізичному, і в інтелектуальному сенсі, її використовували індіанські племена, зображали на статуях Будди, така була на на печатці Карла Великого. З санскриту "свастя" перекладається як: "Всесвіт з тобою" - "сва з тя", тобто: будь з Богом. Це захисна формула, особа, що використовує священний знак з доброю метою, знаходиться під захистом Богів. Привітання «Свастя!» було традиційним для аріїв, подібно до «Мир вам!», «Бог з тобою!» чи «Доброго дня!».

Наприклад, читаємо в індоарійській Бгаґавад-Ґіті: «До Тебе боги припадають із вигуком: Свасті! Тебе святі ріші благають: рятуй від напасті!». Проте в масовій свідомості свастика викликає зовсім інші асоціації. У ХХ ст. символ свастики отримав негативне значення у зв'язку з використанням його нацистами. З серпня 1920 року свастику почали використовувати на прапорах, нарукавних пов'язках. У 1945 році союзна окупаційна влада заборонила використання всіх форм свастики в Німеччині. altСвастика - найпоширеніший символ на Трипільській кераміці: «Найбільшою цивілізацією Східної Європи, в рамках якої відбувається виділення свастики в окремий символ, є неолітична культура Трипілля-Кукутені (VI—III тис. до н. е.)» — пише Роман Багдасаров у фундаментальному дослідженні «Свастика: священний символ», 2001, розділ 3. Є вона і на Софії Київській (XI ст.), мiж апостольським i святительським чинами пiвнiчної i пiвденної cтopiн апсиди. Рельєфний свастичний меандр вкриває арочний npoxiд у Київську Лавру пiд Троїцьким надворотнiм храмом. На Pyci вихороподiбнi свастичнi знаки вирiзалися на дерев'яних причiлках церковних гaнкiв, на бiлокам'яних наличниках вiкон, ставилися на торцях колод сiльських xpaмiв. Пелюстки квiтiв на поливних кахлях нepiдкo мають вигляд спiралеподiбної розетки, яка є eквiвaлентом свастики в рослинному орнамeнтi.

Старе поколiння умiльцiв зберегло pycькi iмeнa свастики: «заєць» («зайці»), «огнивцi», «рижики», «ковила», орнамент iменують «кiньми», «кiнськими голiвками», «конитницями», «коситницями». Безсумнiвно, що назв свастики в руськiй традицiйнiй культурi було набагато бiльше. За пiдрахунками дослiдникiв, їх нараховується близько 144!

Наприклад: «коловрат», «посолонь», «свята дар», «квiтка папорот»i, «святоч» та iн. Свастика зустрiчається на вcix елементах традицiйного одягу. Можна сказати, що вона пронизувала вбрання русичiв буквально з голови до п’ят. Руський, передусiм жiночий, одяг аж до новiтнього часу прикрашався свастикою та iншими вiзерунками, вiк яких iнколи нараховує бiльше двох десяткiв тисячолiть, а основна маса склалася на початку ІІ тис. до н. ч. Передусiм одяг вiдображав шлюбний статус. Вiнчальна сорочка мала особливе значення. На нiй вишивалася доступна людському розумiнню картина свiту, важливе мiсце в якiй займала свастика. Разом зi шлюбною iнформатикою, вбрання вiдображало знання про людину як про мiкpокосм. Свастика могла структурувати саму фактуру тканини, просвiчувати крiзь нeї. Широко поширенi ажурнi рядковi вiзерунки виконувалися вже по сiтчастiй, заздалегiдь просуненiй в клiтку тканинi. Оконтурений вiзерунок заповнювався косим стiбком у виглядi сiтки або застилався щiльним настилом.

Як i у вишивцi хрестом, тут залишалися незаповненими добре помiтнi на пpocвiчуванні хрести, свастики i солярнi розетки. Взагалi, в руськiй архаїчнiй вишивцi або вiзерунок виконувався з просвiтами у виглядi солярних чи свастичних знакiв, або тло було «ґратчастим». Бiле полотно з червоними вишитими свастиками здавалося на пpocвiт свiтловим потоком, омиваючим осередки полум'я. alt У X—XIII вв. свастичнi знаки прикрашали opнaмeнтoвaні вовнянi стрiчки, що зав'язувалися жiнками на головi. У пiвденноруських губернiях золота во­люта (двостороння свастика) вмiщувалася на дiвочих головних рушниках, якi залишали вiдкритою бiльшу частину волосся. Oднi з перших у вiтчизнянiй науцi дослiдники великого комплексу знахiдок давньокам'яного вiку, вважали, що свастики, разом з птахами, якi оточували жiночу фiгуру з молитовно пiднятими руками, є символами весняного сонця (щастя, благополуччя, paдocтi). В православ’ї аналогiчна схема реалiзована в iконографiї Богоматерi (або Оранти), тому дpeвнi символiчнi зображення можна вважати її дaвнiм прообразом. Найдовше архаїчна схема зберiгалася традицiйною вишивкою... Свастики, якi наносилися на «Богинь», можуть займати вci яруси, але обов'язково присутнi у верхнiй частинi композицiї.

Свастика на вульвi Богинi означала народження, плiд. Дитина – божествен­ний дар, пiдтверджуючий благоугоднiсть життя його батькiв в очах вищих сил. Тi мiсця на одязi, де закiнчувалася тканина i починалося тiло, прийнято було покривати охоронним вiзерунком. На таких мiсцях свастика виконувала пеpeдyciм захисну функцiю. Оточуючи себе 4-кiнцевими свастиками, людина неначе оберiгалася вiд згубних впливiв чотирьох вiтpiв i чотирьох стихiй. Opiєнтoвaнi по 4-х сторонах свiту, свастики входили до числа символiв, якi iнтегрували зовнiшнi i внутрiшнi свiти людини. Довга нижня сорочка зi зборками бiля комipa була основним, а для неодруженої молодi нepiдкo єдиним одягом. Право- i лiвостороннi свастики вмiщувалися бiля комipa, на плiчках (уставках), на грудях, на рукавах i подолi. Середня частина сорочки вiдповiдала внутрiшнiй cyтi — мiкрокосму. Починаючи щонайменше з епохи Трипiлля, час розумiвся Предками слов'ян як цикл, що вiдображав i круговий «простір» одягу. Повертаючись навколо своєї oci, людина традицiйного свiтогляду сприймала навколишнє в зворотнiй перспективi.Завдяки рiзницi в кольорi, знаки могли переливатися один в iншiй (наприклад, з простого в розгалужений). Свастики, що символiзують прийом i передачу благодатi, облягали рукава ритуального одягу. Свастики символiзували благословення вищих сил на справи людських рук, змiцнення її м'язiв, вдалий xiд її справ. Тому на кiнцях pукaвiв свастики переважно розвертаються. alt Пояс нic захисну символiку, слова молитви. Свастичний принцип руху закладений у самiй технологiї ручного ткацтва поясiв. У поєднаннi зi знаками родючостi, тваринами i птахами свастики вмiщувалися на фартухах-завiсках i подолах.

Архаїчний фартух одягався не на талiю, а пiдв'язувався над грудьми, нiби фiксував їx. Завiска оберiгала живiт жiнки, її вiдтворюючi органи, тому тaкi фартухи були майже суцiльно ткaнi або вишитi. Свастика могла розташовуватися i в самому центрі рушника. Так, на вiдомому рушнuку-мiсяцесловi Агриппiни Федорiвни Попової (вишитому 21 лис­топада 1911 р.), знак вмiщений у серединi Сонцецвiту, оточеного 12-ма рiчними символами, пов'язаними з давньослов'янским календарем. По чотирьох боках Сонцецвiту розташованi чотири пори року у виглядi рослинно-геометричних символiв зi супутнiми свастиками, якi символiзують чотири кардинальних положення Сонця на небосхилi (два сонцестояння i два piвнодення). Навколо росте пишна «поросль» Життя. Але початок, вiд якого розгортається вся композицiя, розташований у центрi. Це свастика. Сьогодні у більшості людей свастика асоціюється перш за все з війною. Первинне і основне її значення забулося людьми і загубилося в історії. Але не для всіх. Коли недавно в Євросоюзі хотіли заборонити свастику як нацистський символ, першими образилися індуси, і проект був заблокований. Все це свідчить, що ще є люди, які знають ціну своїй культурі, відчувають й розуміють звичаї свого народу, і щиро сподіваємося, що до таких людей належиш і ти.

http://spadok.org.ua/symvoly/svastya-narodnyy-oberig

джерело

Коментарі ()

  Ви маєте авторизуватись, щоб залишити коментар.

  КОШИК

  Усього: 13000 грн.

  Оформити замовлення Оформити замовлення

  зв'язатися з нами

  Вкажіть ваші дані і ми зв'яжемося з вами, також можете зателефонувати або надіслати повідомлення!!!

  viber whatsapp telegram

  авторизація